Statut Towarzystwa Śpiewaczego "Echo" w Kaliszu


Nawiązując do wieloletniej i chlubnej tradycji śpiewaczej, mającej swój początek w roku 1882, kiedy to w Kaliszu powstał chór "ECHO", poprzez rok 1929, w którym zespól przekształcony został w Towarzystwo Śpiewacze "ECHO" i zarejestrowany w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi: mając na względzie nieprzerwaną działalność artystyczną chóru męskiego w okresie powojennym, a także utworzenie w 1992 roku chóru chłopięcego "SCHOLA VOCALIS" Bazyliki Świętego Józefa w Kaliszu postanawiamy, działaniom tym nadać nowe ramy organizacyjne i w oparciu o przepisy prawne Rzeczypospolitej Polskiej, dla dalszego rozwoju muzyki i śpiewu sakralnego, powołać stowarzyszenie pod nazwą Towarzystwa Śpiewacze "ECHO" w Kaliszu, nadając mu poniższy statut.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Towarzystwo Śpiewacze "Echo" w Kaliszu zwana dalej "Towarzystwem" posiada osobowość prawną.
 2. Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

 1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Kalisz.
 2. Towarzystwo powołuje się na czas nieoznaczony.

§ 3

Towarzystwo posiada swojego Patrona, którym jest Ksiądz Kustosz Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.

§ 4

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5

Towarzystwo ma prawo posiadać własny sztandar o charakterze religijnym oraz używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 6

 1. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Ogólne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych, biorących udział w Ogólnym Zebraniu Członków.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 7

Celem Towarzystwa jest:

 • 1) popieranie sztuki, a w szczególności rozwijanie umiejętności muzycznych, plastycznych i scenicznych,
 • 2) aktywne działania prowadzące do edukacji artystycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • 3) propagowanie kultu św. Józefa i św. Rodziny,
 • 4) podnoszenie poziomu duchowego i moralnego członków,
 • 5) pielęgnowanie i rozwój tradycji śpiewaczych,
 • 6) upowszechnianie wiedzy o sztuce.

§ 8

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 • 1) organizowanie i prowadzenie przedszkoli o profilu artystycznym oraz szkół artystycznych, a w szczególności ogólnokształcących szkół muzycznych,
 • 2) organizowanie i prowadzenie zespołów artystycznych w dziedzinie muzyki, plastyki i teatru,
 • 3) organizowanie: nauki, kursów, szkoleń, festiwali, przeglądów, konkursów, kongresów, zjazdów, koncertów, przedstawień, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, spotkań itp.,
 • 4) realizację nagrań, teledysków, filmów i innych zapisów multimedialnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych oraz ich reprodukcję i dystrybucję,
 • 5) współdziałanie z władzami i instytucjami zainteresowanymi działalnością Towarzystwa,
 • 6) wydawanie podręcznikow, śpiewnikow, skryptow, nut, książek, poradnikow itp.
 • 7) kształtowanie chrześcijańskiej, a w szczególności katolickiej formacji swoich członków i ich rodzin,
 • 8) kultywowanie i rozwój tradycji śpiewaczych Bazyliki Kaliskiej, w tym dawnego Towarzystwa Śpiewaczego "Echo",
 • 9) współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

§ 9

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarzą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

 1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Towarzystwa.

§ 11

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 • 1) członków czynnych,
 • 2) członków wspierających,
 • 3) członków honorowych.

§ 12

 1. Członkami czynnymi Towarzystwa mogą być:
  • 1) osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
  • 2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, którzy mogą korzystać z czynnego prawa wyborczego,
  • 3) małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa do udziału w głosowaniu na Ogólnych Zebraniach Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, ktora zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, ktora wniosła wybitny wkład w rozwój idei Towarzystwa lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Towarzystwa.
 4. Członków czynnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Nadawanie godności członka honorowego następuje przez Ogólne Zgromadzenie Członków, na wniosek Zarządu.

§ 13

Członek Towarzystwa, który położył szczególnie doniosłe zasługi swoją działalnością w charakterze Prezesa Towarzystwa, może otrzymać na podstawie uchwały walnego zgromadzenia członków Towarzystwa godność Prezesa Honorowego.

§ 14

 1. Członek czynny ma prawo do:
  • 1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1.
  • 2) uczestniczenia w zespołach artystycznych oraz innych formach działalności organizowanych przez władze Towarzystwa,
  • 3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem Towarzystwa,
  • 4) korzystania z urządzeń i świadczeń w zakresie działalności artystycznej, noszenia odznaki organizacyjnej,
  • 5) zaskarżania do Ogólnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Towarzystwa o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z Towarzystwa.
 2. Członek czynny obowiązany jest do:
  • 1) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Towarzystwa,
  • 2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
  • 3) przestrzegania zasad moralnych i etycznych,
  • 4) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Towarzystwie.

§ 15

 1. Członek wspierający posiada wszystkie prawa określone w § 14 ust. 1 pkt 2-5.
 2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.
 3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa określone w § 14 ust. 1. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 16

 1. Członkowstwo Towarzystwa ustaje na skutek:
  • 1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i zobowiązań,
  • 2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  • 3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 12 miesięcy,
  • 4) wykluczenia z Towarzystwa na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, norm etycznych i moralnych, oraz nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.
  • 5) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
  • 6) pozbawienia członkostwa honorowego uchwałą Ogólnego Zebrania Członków.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 3 Zarząd, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 4 i 5 Sąd Koleżeński, zobowiązani są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Ogólnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
 3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa, stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.
 4. Po uregulowaniu zaległych opłat i składek, na wniosek skreślonego członka Towarzystwa, Zarząd może podjąć decyzję o przywróceniu praw członkowskich.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna

§ 17

Władzami Towarzystwa są:

 • 1) Ogólne Zebranie Członków,
 • 2) Zarząd,
 • 3) Komisja Rewizyjna,
 • 4) Sąd Koleżeński.

§ 18

 1. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Ogólnego Zebrania Członków, bezwzględną ilością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Prezes Towarzystwa wybierany jest indywidualnie, w głosowaniu tajnym.
 3. Członkowie ustępujących władz Towarzystwa mogą być wybierani ponownie, a liczba kadencji jednej osoby jest nieograniczona.
 4. Uchwały władz Towarzystwa, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić inny sposób głosowania.

§ 19

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Towarzystwa w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

Ogólne Zebranie Członków

§ 20

 1. Ogólne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. W Ogólnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym czynni i honorowi członkowie Towarzystwa, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1.
 3. Członkowie wspierający i zaproszeni goście, biorący udział w Ogólnym Zgromadzeniu Członków, mają głos doradczy.
 4. Dyrektorzy podległych placówek artystycznych, jeżeli nie są członkami Towarzystwa, są zobligowani do udziału w Ogólnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
 5. O miejscu, terminie i porządku obrad, Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem.
 6. Uchwały Ogólnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
  • 1) w pierwszym terminie - liczby członków określonej w § 18 ust. 4,
  • 2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 21

 1. Ogólne Zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Ogólne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie określonym w § 18 ust. 1.
 3. Ogólne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Ogólnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.
 5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Ogólnego Zebrania Członków powołanych na nim komisji.
 6. Nadzwyczajne Ogólne Zebrania Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 7. Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  • 1) z własnej inicjatywy,
  • 2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  • 3) na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 liczby członków czynnych.
 8. W przypadkach określonych w ust. 7 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia na piśmie odpowiedniego wniosku Zarządowi.
 9. Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22

Do kompetencji Ogólnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 • 1) określanie głównych kierunków działania Towarzystwa,
 • 2) uchwalanie statutu i jego zmian,
 • 3) uchwalanie regulaminu obrad,
 • 4) uchwalanie budżetu,
 • 5) wybór i odwoływanie członków Towarzystwa,
 • 6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa,
 • 7) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek i świadczeń,
 • 8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa lub jego władze,
 • 9) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 • 10) rozpatrywanie i badanie odwołań dyrektorów podległych placówek artystycznych,
 • 11) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
 • 12) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 • 13) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
 • 14) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, a przekraczających kompetencje Zarządu.

Zarząd

§ 23

 1. Zarząd kieruje całokształtem działania Towarzystwa, zgodnie z uchwałami Ogólnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Ogólnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 6 do 9 członków, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 3. Liczbę członków Zarządu ustala Ogólne Zebranie Członków w drodze uchwały.
 4. Zasady działania Towarzystwa ustala regulamin uchwalony przez ten Zarząd.
 5. Patron Towarzystwa oraz kierownicy artystyczni zespołów mają głos doradczy w posiedzeniu.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w kwartale.

§ 24

Do zakresu działania Zarządu należy:

 • 1) realizacja celów Towarzystwa oraz uchwał Ogólnego Zebrania Członków,
 • 2) określanie szczegółowych kierunków działania,
 • 3) ustalanie budżetu i preliminarzy,
 • 4) zaciąganie zobowiązań finansowych do kwoty ustalonej na Ogólnym Zebraniu Członków,
 • 5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,
 • 6) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 • 7) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 • 8) powoływanie komisji, zespołów doradczych oraz określania ich zadań,
 • 9) zwoływanie Ogólnego Zebrania Członków,
 • 10) organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, impresaryjnej, koncertowej i gospodarczej,
 • 11) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
 • 12) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 • 13) wnioskowanie o zadanie lub pozbawienia godności członka honorowego Towarzystwa,
 • 14) składanie sprawozdań ze swej działalności na Ogólnym Zebraniu Członków,
 • 15) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
 • 16) powoływanie i odwoływanie dyrektorów podległych placówek artystycznych: przedszkoli, szkół artystycznych.

Komisja Rewizyjna

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Towarzystwa powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego i sekretarza.

§ 26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 • 1) kontrolowanie działalności Towarzystwa,
 • 2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
 • 3) prawo żądania zwoływania Nadzwyczajnego Ogólnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 • 4) zwołanie Ogólnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd, w terminie lub trybie ustalonym statutem,
 • 5) składanie na Ogólnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Towarzystwa,
 • 6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Ogólnym Zebraniu Członków.

§ 27

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 28

W przypadkach określonych w § 26 pkt. 3, Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Sąd Koleżeński

§ 29

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Towarzystwa.

§ 30

 1. Sąd Koleżeński orzeka w pełnym składzie.
 2. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Ogólnego Zebrania Członków.

§ 31

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

 • 1) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu,
 • 2) rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Towarzystwa,
 • 3) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Ogólnym Zebraniu Członków,
 • 4) orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Towarzystwa ze statutem.

§ 32

Sąd Koleżeński może nakładać kary organizacyjne:

 • 1) upomnienia,
 • 2) nagany,
 • 3) zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 6 do 12 miesięcy,
 • 4) wykluczenia z Towarzystwa.

§ 33

Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

§ 34

Szczegółowy tryb i zasady działania Sadu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez ten Sąd.

Rozdział V
Majtek i fundusze

§ 35

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 36

 1. Źródłami powstawania majątku Towarzystwa są:
  • 1) opłaty wpisowe i składki,
  • 2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Towarzystwa,
  • 3) dotacje, subwencje i granty,
  • 4) darowizny, zapisy i spadki,
  • 5) wpływy z działalności publicznej,
  • 6) wpływy z działalności statutowej.
 2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Towarzystwa. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazywane na konto.
 3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Towarzystwa.
 4. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 37

 1. Dla ważności składanych oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa, wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa oraz skarbnika lub sekretarza.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest jeden podpis: prezesa, wiceprezesa lub sekretarza.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 38

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Ogólne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 3/4 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Towarzystwa mogą być przedmiotem Ogólnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Ogólnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 20 ust. 5 należy załączyć projekt stosowanych uchwał.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Ogólne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz oraz określa cel przeznaczenia majątku Towarzystwa.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania lub likwidacji towarzystwa nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Rozdział VII
Przepisy przejściowe

§ 39

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.